gcc kryptowährung wert kryptowährungen unter 18 jahren kaufenb krypto bank deutschland taxi bezahlen mit kryptowährung

Position

Up to 2002

 

President

Dr. V.N. Bachhil

 

Vice Presidents

Dr. S. K. Purohit

 
 

  Dr. B. C. Kar

 

General Secretary

Dr. R. K. Agarwal

 

Jt. Secretary               

Dr. S. V. S. Malik

 

Treasurer

Dr. K. N. Kapoor

 

Editor

Dr. D. C. Thaplial

 

Members 

Dr. S. P. Singh

 

Dr. D. D. Lalwani

 

Dr. R. S. Rathore

 

Dr. D. T. Shinde

 

Dr. Prahlad Kumar

 

Dr. S. B. Barbudhe  

 

Dr. Rakesh Rao

 

Dr. G. Banu Rekha

 

Dr. Amal K. Day

 
 
 

Position

2002-2005

 

President

Dr. V. N. Bachhil    

 

Vice Presidents

Dr. S. P. Singh

 

Dr. K. N. Kapoor    

 

General Secretary

Dr. R. K. Agarwal

 

Jt. Secretary               

Dr. Ashok Kumar   

 

Treasurer

Dr. K. N. Bhilegaonkar

 

Editor

Dr. D. K. Singh

 

Members 

Dr. Ashwani Kumar

 

Dr. J. K. Sharma

 

Dr. R. A. Hazarika

 

Dr. A. S. Yadav

 

Dr. M. N. Brahambhat

 

Dr. Robinson J. J. Abraham  

 

Dr. Rakesh Rao

 

Dr. S. V. S. Malik

 

Dr. Daljeet Chhabra

 
 

Position

2005-2008

 

President

Dr. S. P. Singh

 

 

Dr. J. K. Sharma

 

General Secretary

Dr. R. K. Agarwal

 

Jt. Secretary               

Dr. Ashok Kumar   

 

Treasurer

Dr. K. N. Bhilegaonkar

 

Editor

Dr. R. K. Agarwal

 

Members 

Dr. J.P.S. Gill

 

Dr. R. A. Hazarika

 

Dr. V.S Waskar

 

Dr. R. Joshi

 

Dr. B. Sunil

 

Dr. S. Samanta

 

Dr. A. S. Yadav

 

Dr. Daljeet Chhabra

 

Dr. S. Arora

 
 

Position

2008-2011

 

President

Dr. S.P. Singh

 

Vice Presidents

Dr. J.K. Sharma

 

Dr. N.N. Zade

 

General Secretary

Dr. Ashok Kumar

 

Jt. Secretary               

Dr. J.P. S. Gill

 

Treasurer

Dr. D.K. Sinha

 

Editor

Dr. K. N. Bhilegaonkar

 

Members 

Dr. A.M. Paturkar

 

Dr. R. A. Hazarika

 

Dr. N. Gupta

 

Dr. H.V. Murugkar

 

Dr. M.N. Brahmbhatt            

 

Dr. Ashok Kumar

 

Dr. Daljeet Chhabra

 

Dr. A.G. Barua

 

Dr. R.V. Singh

 

Dr. Samir Das

 
 
Position2012-2014
PresidentDr. A.M. Paturkar
Vice PresidentsDr. J.P.S. Gill
Dr. R. A. Hazarika
General SecretaryDr. Ashok Kumar
Jt. Secretary               Dr. M.N. Brahmbhatt            
TreasurerDr. D.K. Sinha
EditorDr. K. N. Bhilegaonkar
Members Dr. Sandeep Chaudhri
Dr. Daljeet Chhabra
Dr. Z. B. Dubal
Dr. Sandeep Ghatak
Dr. Nagappa S. Karabasanavar
Dr. Simranpreet Kaur
Dr. Rahul P Kolhe
Dr. Ashok Kumar Panda
Dr. I. Shakuntala
Dr. Vilas M. Vaidya

Position

2015-2017

President

Dr. R.K Agarwal

Vice Presidents

Dr. J.P.S. Gill

Dr. C. Latha

General Secretary

Dr. Ashok Kumar

Jt. Secretary               

Dr. R.J. Zende

Treasurer

Dr. D.K. Sinha

Editor

Dr. K. N. Bhilegaonkar

Members 

Dr. Anjay

Dr. Daljeet Chhabra

Dr. I.Shakuntala

Dr. J.S. Bedi

Dr. Nagappa S. Karabasanavar

Dr. Namita Joshi

Dr. Samir Das

Dr. Sandeep Ghatak

Dr. Simranpreet Kaur

Dr. Vilas M. Vaidya

Close Menu